Tento eshop používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
 

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi společností AutoLama (dále jen „prodávající“) a kupujícím-spotřebitelem (dále jen „kupující“).

Kupujícímu doporučujeme seznámit se s VOP a dále s Reklamačním řádem ještě před objednáním zboží.

Prodávající

AutoLama se sídlem Puclice 102, 34561 Staňkov, IČO 87125196, DIČ 8307011801

Kupující

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kupující - spotřebitel bez IČ – při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy prodávajícího s tímto spotřebitelem se řídí příslušnými ustanoveními zákona        č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.

Kupující – spotřebitel s IČ - při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu své kontaktní údaje nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy prodávajícího s tímto kupujícím výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník,  jakož i předpisy souvisejícími. 


II. Ochrana informací

Provozovatel e-shopu jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů“) o tom, že:

1. Osobní údaje Subjektu údajů, které budou Správci odevzdány při odeslání objednávky, budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů z vadného plnění. Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění kupní smlouvy založené objednávkou Subjektu údajů a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.

2. Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění kupní smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.

3. Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH.


4. Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

5. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb zvolenému Subjektem údajů, a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

6. Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.
III. Otevírací doba

Výdejní místo v sídle společnosti je možné navštívit po předchozí domluvě           

Objednávky přes internetový obchod na adrese www.Autolama.cz

24h denně, 7 dní v týdnu

IV. Objednávání, ceny, výměna zboží

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Všechny ceny produktů na stránkách AutoLama jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Částky daně  20% stejně tak jako celková částka k úhradě včetně daně jsou vždy vyčísleny v košíku.

Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována.

Objednávat je možno prostřednictvím e-shopu na www.Autolama.cz (dále jen "e-shop"), emailem , telefonicky, faxem nebo osobně na provozovně.

Objednání přes e-shop: po odeslání objednávky Vám bude zároveň odesláno emailem její potvrzení. V případě, že v tomto potvrzení naleznete nějaké nesrovnalosti, okamžitě nás zkontaktujte emailem: Pneu-puclice@seznam.cz nebo telefonicky na tel. č. 737327832.

Za závaznou objednávku považujeme objednávku ve formě, která obsahuje korektně vyplněné údaje požadované při registraci.

Výměna zboží - pokud kupující zjistí, že objednal nevyhovující velikost, je nutné bezprodleně kontaktovat prodávajícího, a to emailem na adrese Pneu-puclice@seznam.cz nebo telefonicky na tel.737327832,728858869 a dohodnout podmínky výměny. Zákazník je povinen zboží zabalit v neporušeném, nepoškozeném a originál stavu, zaslat zpět na adresu prodávajícího a poté mu bude zaslána správná velikost, ke které bude účtováno pouze poštovné.


V. Odstoupení od smlouvy

Veškerá ujednání se řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, u spotřebitele bez IČ občanským zákoníkem č.40/1964 Sb., u spotřebitele s IČ se veškerá ujednání řídí obchodním zákoníkem č.513/1991 Sb.

Podmínky platné pro koncové spotřebitele bez IČ:

1)    Není-li kupující již schopen zboží  vrátit v původním stavu anebo jeho hodnota byla již snížena (došlo    k částečnému spotřebování či opotřebování zboží), je kupující povinen chybějící hodnotu podle ustanovení § 458 odst. 1 občanského zákoníku nahradit v penězích – v praxi se tak děje formou započtení na prodávajícím vracenou kupní cenu, která je tudíž spotřebiteli vyplacena ve snížené hodnotě. 

2)    V souladu se zákonem č.40/1964 Sb. a č. 367/2000 byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:

a)    Zboží doručit na adresu prodávajícího nejlépe spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy, s číslem nákupního dokladu  a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup.

b)    Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být nepoškozené, kompletní, včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a případných dárků obdržených s produktem. Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit.

c)    V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

3)    Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle bodu 2 VOP, má dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží je dodavatel zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení.

4) V případě spotřebitele s IČ – tedy kupujícího, který nakupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti anebo má smluvně upravené vztahy může být kupujícímu nabídnuto náhradní odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

5) Při vystavení dobropisu od Vás může být vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP zároveň souhlasíte se zpracováním osobních údajů (osobních údajů ve smyslu paragrafu 4 písm. a zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).

Zrušení objednávky ze strany Autolama

Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se změnila výrazným způsobem cena.

VI. Úhrady, podmínky platební, poštovné

1.    Osobní odběr v kamenném obchodě- platba v hotovosti při nákupu

2.    Osobní odběr v kamenném obchodě – platba kartou platebním terminálem

3.    Objednávka přes eshop - platba předem bankovním převodem (nutné předem domluvit na tel. 737327832)

4.    Objednávka přes eshop - platba na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce Česká pošta)

Ke každé zásilce uvedené v bodě VI. odst. 3 těchto VOP bude připočítáno poštovné ve výši tarifů přepravce České pošty. Ke každé zásilce uvedené v bodě VI. odst. 4 těchto VOP bude připočítáno poštovné ve výši 150 Kč včetně DPH za každou objednávku, bez ohledu na to, zda objednáte jeden či více kusů zboží. Pouze u balíků přesahujících 10kg účtujeme  poštovné 295,- Kč včetně DPH. Balné není účtováno.

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.
VII. Dodací podmínky

Zboží předem zaplacené dle bodu VI. odst. 3 těchto VOP může převzít pouze osoba k tomu pověřená (oprávněná), tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

Zboží dle bodu VI. odst. 4 těchto VOP bude zasláno prostřednictvím přepravní služby- České pošty. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat stav zásilky (počet balíků, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě  s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu pneu-puclice@seznam.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky dává prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Dodací lhůta - běžná dodací lhůta je do 7 pracovních dnů. Pokud je dodací lhůta delší, telefonicky či emailem Vám tuto skutečnost oznámíme a zkonzultujeme s Vámi další postup. Dodací lhůta také závisí na rychlosti České pošty.VIII. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR.  Jako záruční list slouží nákupní doklad.

IX. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 2.6.2008 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Veškerá další ujednání se řídí občanským zákoníkem č.40/1964 Sb., obchodním zákoníkem č.513/1991 Sb., dále zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a příslušných novel k těmto zákonům.

Za společnost AutoLama.cz  – František Marušinec, jednatel
Reklamační řád

Tento reklamační řád je platný od 2.9.2012 a je k dispozici v sídle prodávajícího nebo jako dokument na www.AutoLama.cz.

I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád popisuje běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a společností AutoLama, DIČ: CZ8307011801, IČ: 87125196 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Plzen , vložka 138703 (dále jen prodávající). Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem. V případě, že zboží není odebráno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik fyzického převzetí zákazníkem od přepravce. Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje firma AutoLama ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, nebo prodejka – dále jen záruční list) s uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (název zboží, cena, množství....).

II. Délka záruky

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě nebo okamžikem fyzického převzetí zákazníkem od přepravce. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců pro koncového uživatele (výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou- zboží poškozené, použité, nekompletní atd..– tzv.bazar nebo zboží s delší záruční dobou). Reklamovat vadu musí osoby bez zbytečného odkladu.
V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí Občanským zákoníkem č.40/1964 Sb. §619-627                  s přihlédnutím k tomuto reklamačnímu řádu. 

III. Záruční podmínky

1)Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

2) Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: Pneu-puclice@seznam.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky dává prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

3) Místem pro uplatnění reklamace je sídlo firmy na adrese: AutoLama,Puclice 102 ,34561 Staňkov

4) Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu provozovny. Balík by měl být označen viditelně “REKLAMACE” a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo.). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.

5) Kupující doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu-záručního listu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci. Na nabývacím dokladu (nákupní nebo reklamační doklad) musí být stejné sériové číslo, jako na reklamovaném výrobku (pokud výrobek sériové číslo má).

6) Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným nebo vadným používáním a na případné škody            v důsledku toho vzniklé. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou. 

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:
a) mechanickým poškozením zboží,
b) neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
c) provedením nekvalifikovaného zásahu nebo opravy,
d) zboží, které bylo upravováno zákazníkem (přešívání, lakování atd.),
i) zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

7) Reklamace zboží předaného k reklamaci bude vyřízena pouze na závadu písemně uvedenou kupujícím    (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady).

8)  Zjistí-li prodávající, že závadu na reklamovaném výrobku si způsobil zákazník sám, bude reklamace zamítnuta nebo opravena na náklady zákazníka. V případě, že zákazník souhlasí s placenou opravou,  bude účtována dle aktuálního platného ceníku. 

IV. Způsob vyřízení reklamace

Je-li kupujícím spotřebitel bez IČ: 
Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno, Pokud není oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat. V případě nemožnosti vyřízení reklamace žádnou z uvedených možností, bude kupujícímu vystaven dobropis. 
Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, prodávající nabídne kupujícímu výměnu vadného zboží za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi nebo vystaví dobropis.

Je-li kupujícím subjekt s IČ:
Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno. Pokud není oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, prodávající je oprávněn vadné zboží vyměnit za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi nebo vystaví dobropis.

1)  Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní od data následujícího po uplatnění reklamace kupujícím. Tato lhůta není závazná ke kupujícímu, který při nákupu uplatňoval IČ a tudíž jeho vztah s prodávajícím upravuje Obchodní zákoník.

2)  Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží. (Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po přijetí do dne vyřízení reklamace. Nikoliv do vyzvednutí kupujícím! O vyřízení je zákazník informován e-mailem, poštou nebo telefonicky.)

3)  Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího. Pokud se z technických důvodů stane, že SMS nebo e-mail neobdrží kupující v zákonné měsíční lhůtě, má kupující možnost se automaticky dostavit na reklamační oddělení, kde mu bude vyřízená reklamace vydána proti předloženému originálu příjemky reklamace.

4)  V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do 60 ti dnů od data podání reklamace je prodávající, dle §656 občanského zákoníku, oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění. 
Tato částka je stanovena ve výši 30kč/den.

V. Spotřební materiál

Je-li obsahem balení či předmětem koupě spotřební materiál (řetězové sady, brzdové destičky, zapalovací svíčky, atd ...), je jeho životnost 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak. 
Veškerá další ujednání se řídí občanským zákoníkem č.40/1964 Sb., obchodním zákoníkem č.513/1991 Sb., dále zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a příslušných novel k těmto zákonů.